Бусад химийн бодисууд

  • Other chemical products

    Бусад химийн бүтээгдэхүүн

    Үндсэн хуванцар, бүрэх нэмэлт нэмэлтүүдээс гадна илүү олон хэрэглэгчдэд зориулж бүтээгдэхүүний ангиллыг баяжуулахын тулд компани нь илүү өргөн хүрээнд идэвхтэй өргөжсөн.

    Тус компани нь молекулын шигшүүрийн бүтээгдэхүүн болох 6FXY -ийг санал болгож болно

    (2,2-Бис (3,4-диметилфенил) гексафторпропан) ба 6FDA (4,4 ′-(Гексафтороизопропилиден) дифталь ангидрид).